ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ B2B

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχετε εισέλθει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.b2b.mrpopcorn.gr, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία «MR POP CORN A.B.E.E.» (στο εξής καλούμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), και αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας συναλλάσσεται με τους χρήστες της (καλούμενοι πλέον ΠΕΛΑΤΕΣ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδρεύει στη διεύθυνση Δασκαλογιάννη 15, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 081371983, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών, και Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 005379601000, και αριθμό μητρώου παραγωγού 6627. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας info@mrpopcorn.gr και των τηλεφώνων επικοινωνίας 2108030998 και 2108030707.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τον ΠΕΛΑΤΗ της πλατφόρμας B2B, ο οποίος όταν εισέρχεται στην πλατφόρμα B2B με ηλεκτρονική διεύθυνση www.b2b.mrpopcorn.gr  με τα προσωπικά στοιχεία του, και κάνει χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συναινεί στους παρακάτω όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης υπηρεσιών, διότι οι παρόντες όροι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, δηλαδή τον ΠΕΛΑΤΗ, και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διέπει τη χρήση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, διότι η χρήση τους συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης υπηρεσιών από τον ΠΕΛΑΤΗ.      

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή καταργεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της πλατφόρμας B2B, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι νέοι/τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί επίσης το δικαίωμα οποτεδήποτε να αναστείλει/διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία της πλατφόρμας B2B κατά την απόλυτη κρίση της. Για τους λόγους αυτούς, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής στην πλατφόρμα Β2Β να ενημερώνεται κάθε φορά για τους ισχύοντες όρους. Η χρήση της πλατφόρμας B2B προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων όρων χρήσης της πλατφόρμας.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα B2B και το περιεχόμενό της σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν ζημιά/βλάβη στην πλατφόρμα B2B ή να διαταράξουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της.

Ο χρήστης της πλατφόρμας B2B είναι πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στον οποίο έχει χορηγηθεί από αυτήν, προσωπικός κωδικός πρόσβασης στην πλατφόρμα Β2Β,  www.b2b.mrpopcorn.gr και οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτήν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ΠΕΛΑΤΗ από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην πλατφόρμα. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα Β2Β, καθώς και για τη σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήση των υπηρεσιών που αντλούνται με τον κωδικό του πρόσβασης.

Η εγγραφή του ΠΕΛΑΤΗ ως μέλους της πλατφόρμας B2B και η χρήση από αυτόν της πλατφόρμας αποτελεί τεκμήριο ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει μελετήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση της πλατφόρμας και να μην προβαίνει σε παραγγελίες για την αγορά προϊόντων και γενικά σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας.

Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Β2Β με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό της σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη/συναλλαγή.

Η εκ μέρους των ΠΕΛΑΤΩΝ της πλατφόρμας Β2Β παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους συνεπάγεται την υποχρέωσή τους για πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας/βλάβης που τυχόν προκληθεί συνέπεια της παραβίασης αυτής τόσο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και σε τρίτους. Επιπρόσθετα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, πέραν των δικαιωμάτων που έχει από το νόμο, δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει/απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ και να αναστείλει ή/και απαγορεύσει την πρόσβαση του στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας Β2Β.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών και των προϊόντων που παρατίθενται στην πλατφόρμα της www.b2b.mrpopcorn.gr, όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


               H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ. Για την περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ ισχύουν τα προβλεπόμενα στο πεδίο Πολιτική Επιστροφών και Υπαναχώρησης, παρακάτω.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την αδιάλειπτη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα από τους ΠΕΛΑΤΕΣ διότι αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, ο τεχνικός εξοπλισμός των ΠΕΛΑΤΩΝ, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. και άλλους παράγοντες/γεγονότα που δεν είναι δυνατό να ελέγξει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των ΠΕΛΑΤΩΝ για την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε ότι η χρήση πληροφοριών ή στοιχείων από τον ΠΕΛΑΤΗ που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Οι πληροφορίες που τυχόν παρέχουν οι ΠΕΛΑΤΕΣ της πλατφόρμας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της πλατφόρμας, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ που δεν εμπιστεύονται την πλατφόρμα καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση της ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Ακόμα, οι ΠΕΛΑΤΕΣ καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας προκληθεί στους ΠΕΛΑΤΕΣ της από τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της πλατφόρμας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από ΠΕΛΑΤΗ για την πρόσβασή του στην πλατφόρμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η πλατφόρμα Β2Β και ολόκληρο το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται/αντιπροσωπεύει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Ενδεικτικά και μόνο απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή με άλλον τρόπο εμπορική εκμετάλλευση της πλατφόρμας και του περιεχομένου της. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και προβολή των ανωτέρω στην πλατφόρμα Β2Β δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται για τις τιμές των προϊόντων που πωλούνται με την είσοδο του στην πλατφόρμα B2B μέσω του αναρτημένου σε αυτήν τιμοκαταλόγου του, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν συμφωνημένες εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων της όποτε απαιτείται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ, λόγω ανατιμήσεων ή υποτιμήσεων στις πρώτες ύλες τροφίμων και τα υλικά συσκευασίας που συνθέτουν τα προϊόντα της και τα οποία αποτελούν μέρος της διαρκώς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας αγοράς. Για την εκτέλεση – παράδοση των παραγγελιών με μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, προϋπόθεση αποτελεί η ελάχιστη αξία της κάθε παραγγελίας να είναι μεγαλύτερη από 70€, συνολικά. Για παραγγελίες χαμηλότερης αξίας θα υπάρχει χρέωση παράδοσης αξίας 8,00€.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ που επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα μέσω της πλατφόρμας Β2Β, οφείλει να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στην πλατφόρμα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο παραγγελίας των προϊόντων, να επιλέξει και προσθέσει τα προϊόντα στο καλάθι αγορών του και στη συνέχεια να αποστείλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της πλατφόρμας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει σχετικό μήνυμα στην πλατφόρμα και στη δηλωμένη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που τον βεβαιώνει για το γεγονός της λήψης της παραγγελίας του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η καταχώρηση της παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ θα πρέπει να γίνεται με προσεκτικό τρόπο, τόσο στο περιεχόμενο των ειδών όσο και στις ποσότητες αυτών, και αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ.

Η άμεση πληρωμή της παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον αυτός το επιθυμεί, υπάρχει δυνατότητα να γίνει μέσω της πλατφόρμας με χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής του κάρτας ακολουθώντας τις οδηγίες που του δίνονται κατά την διαδικασία της πληρωμής. Η πληρωμή μέσω κάρτας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής γίνεται με ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ. Επίσης, η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο με τραπεζικό έμβασμα ή με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με αιτιολογία την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο του ΠΕΛΑΤΗ. Καταθέσεις πελατών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ χωρίς σαφείς ενδείξεις του καταθέτη δεν δεσμεύουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην πίστωση της κατάθεσης στον λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δεσμεύεται να εκτελέσει παραγγελίες εφόσον δεν τηρείται ο συμφωνημένος μεταξύ των δύο μερών διακανονισμός πληρωμής των παραγγελιών. Παραγγελίες ΠΕΛΑΤΩΝ των οποίων ο συμφωνημένος διακανονισμός είναι «προείσπραξη» θα δρομολογούνται προς παράδοση μόνο εφόσον εμφανιστεί το ποσό της αξίας τους ως κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε κάθε περίπτωση ο συμφωνημένος μεταξύ ΠΕΛΑΤΗ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διακανονισμός πληρωμής των παραγγελιών που δίνονται είτε μέσω της πλατφόρμας Β2Β, είτε με άλλους τρόπους πρέπει να τηρείται χωρίς παρέκκλιση και στην αντίθετη περίπτωση δεν αποτελεί δέσμευση για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η εκτέλεσή τους.    

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Τα εμπορεύματα παράγονται, συσκευάζονται και παραδίδονται στον ΠΕΛΑΤΗ ή στον μεταφορέα από το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές αρχές που τα διέπουν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πνεύμα καλής συνεργασίας που την διέπει με τον ΠΕΛΑΤΗ, εργάζεται για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του, την αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και τη διόρθωση των ανθρωπίνων λαθών, τα οποία αναπόφευκτα μπορεί να προκύψουν.

Η χρήση των προϊόντων από τον ΠΕΛΑΤΗ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφει η συσκευασία τους, να μην χρησιμοποιούνται και καταναλώνονται από βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας καθώς και από άτομα που έχουν αλλεργίες σε κάποιο εκ των συστατικών τους.

Ο συνήθης χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων στον ΠΕΛΑΤΗ από την επιβεβαίωση της καταχώρησης της παραγγελίας του στην πλατφόρμα είναι 1-3 εργάσιμες μέρες για τους ΠΕΛΑΤΕΣ εντός Αττικής, ενώ για τους ΠΕΛΑΤΕΣ εκτός Αττικής, ο ίδιος χρόνος παράδοσης, αφορά την παράδοση στα πρακτορεία των μεταφορικών εταιρειών. Ο χρόνος παράδοσης στον ΠΕΛΑΤΗ μετά την παράδοση των προϊόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στις μεταφορικές εταιρείες εξαρτάται από την δυνατότητα των ίδιων των μεταφορικών εταιρειών.

Η μεταφορική εταιρεία που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά των προϊόντων αποτελεί ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ, και το μεταφορικό κόστος βαρύνει τον ίδιο. Πέραν της απομάκρυνσής τους από το χώρο ευθύνης μας δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τυχόν κακοποίηση της συσκευασίας τους ή την αποθήκευσή τους και διακίνησή τους σε μη επιτρεπτές συνθήκες από τους μεταφορείς για τις οποίες δεν γνωρίζουμε.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί εντός 7 ημερών να προβεί στην επιστροφή των προϊόντων, απλά και μόνο επειδή άλλαξε γνώμη, μόνο εφόσον δεν έχουν αλλοιωθεί, χρησιμοποιηθεί και δεν έχει ανοιχτεί και παραβιαστεί η συσκευασία τους και το περιεχόμενό τους. Οι επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται με παράδοση στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στους χρόνους εργασίας της (καθημερινές εργάσιμες, 9.00-14.30 εκτός αργιών) μόνο με την έκδοση και προσκόμιση από τον ΠΕΛΑΤΗ νόμιμων παραστατικών διακίνησης και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ακυρώσει ή μεταβάλει την παραγγελία του έγκαιρα μόνο εφόσον δεν έχει δρομολογηθεί η παράδοσή της. Μετά την ακύρωση ή την επιστροφή των ειδών η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης σε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο και μόνο στον ίδιο εντός 4 ημερών από την ακύρωση ή την επιστροφή. Η ταυτότητα του τραπεζικού λογαριασμού για την πίστωση των χρημάτων σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει την πρόθεση του να επιστρέψει τα προϊόντα που παρέλαβε, να ακυρώσει ή να μεταβάλει την παραγγελία που καταχώρησε μέσω της πλατφόρμας Β2Β, επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον προβλεπόμενο χρόνο είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται παρακάτω:

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας: info@mrpopcorn.gr .

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108030998, 2108030707.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας της με οποιονδήποτε ΠΕΛΑΤΗ εφόσον εκείνη κρίνει ότι θίγονται τα συμφέροντά της είτε μέσω της πλατφόρμας Β2Β είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την υποχρέωση απολογίας σε οποιονδήποτε για την πράξη της αυτή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΚ 679/2016) και της εθνικής νομοθεσίας (ιδίως του ν. 4624/19, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνει και επεξεργάζεται, από τους ΠΕΛΑΤΕΣ της, τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

  • Στοιχεία φορέα – πελάτη (επωνυμία, φορολογικά στοιχεία, κ.α.)
  • Διεύθυνση τιμολόγησης
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ που επικοινωνεί, τηλεφωνικώς, για πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επιπρόσθετα δίνει κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας
  • Επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
  • Άλλου είδους πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με αυτόν

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον ΠΕΛΑΤΗ, η γραμματεία, μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από αυτόν, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του (στοιχεία ταυτοπροσωπίας).

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, περιέρχονται στην κατοχή της από τον ίδιο τον ΠΕΛΑΤΗ, και αποτελούν τα αναγκαία δεδομένα για τη χρήση της πλατφόρμας B2B και την εκπλήρωση των σκοπών της (παραγγελίες, διακίνηση, παρακολούθηση αγορών, κ.λ.π).

Στο πλαίσιο της συμβατικής και εν γένει συναλλακτικής αυτής σχέσης του ΠΕΛΑΤΗ με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα προσωπικά δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας από την τελευταία και συγκεκριμένα καταγράφονται σε αρχείο, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της πλατφόρμας B2B, την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης του ΠΕΛΑΤΗ με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την εκάστοτε εξέλιξή της, το ιστορικό του ΠΕΛΑΤΗ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν τη συνέπεια του ΠΕΛΑΤΗ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, στο πλαίσιο του εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, η τελευταία θα προβαίνει σε προωθητική επικοινωνία στον ΠΕΛΑΤΗ, για την εξυπηρέτηση της παρούσης υπηρεσίας και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης της με αυτόν.

Τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ τηρούνται μόνο για την απαραίτητη/εύλογη διάρκεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής τους και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συναλλακτική σχέση. Σε κάθε περίπτωση, όταν επέλθει η λύση αυτής της σχέσης, τα δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των ΠΕΛΑΤΩΝ της πλατφόρμας και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζοντας και τηρώντας τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία τους ενάντια σε συμπωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ενδεικτικά, υφίσταται εγκατεστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, διαβαθμισμένη πρόσβαση, κρυπτογράφηση των κρίσιμων πληροφοριακών αγαθών όπως είναι εταιρικές συσκευές, αντίγραφα ασφαλείας, αρχεία κλπ. , και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές Ασφάλειας εντός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων. Ειδικότερα, όσον αφορά την αναφερόμενη πλατφόρμα B2B, εφαρμόζει το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου ενισχύεται η ασφάλεια κατά την μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εργάζεται με καλή πίστη και θέληση, ώστε κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει με τους ΠΕΛΑΤΕΣ της να επιλυθεί με συναινετικό τρόπο. Αν αυτό καταστεί τελικά αδύνατο, για την επίλυση κάθε τυχόν άλλης διαφοράς ή αμφισβήτησης που προκύπτει από τη χρήση της πλατφόρμας και του περιεχομένου της θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο